Deze vraag zal vreemd klinken voor elke nieuwe beginner die de wereld van bitcoin betreedt. Waarom wordt bitcoin met goud vergeleken? Hoe kan men stellen dat fysiek goud vergelijkbaar is met een digitale cryptocurrency zoals bitcoin?

In de eerste plaats, heeft dit te maken met het feit dat bitcoin’s ontwerp…


De laatste maanden hebben steeds meer beroemde beleggers en vermogensbeheerders aangekondigd om bitcoin toe te voegen als een belegging. Bitcoin wordt steeds meer als een nieuwe beleggingsklasse geaccepteerd en geadopteerd door de traditionele financiële wereld. …


Hier volgen een aantal specifieke gidsen en artikelen over het kopen van bitcoins op basis van de volgende vragen:


Een introductie tot de wereld van crypto’s in het licht van een geopolitieke calculus. In hoeverre kunnen cryptocurrency projecten een rol gaan spelen binnen een geopolitieke calculus van nationale overheden?

Deze vraag kunnen we makkelijk beantwoorden wanneer we kijken naar het huidige internationale betalingsverkeer. Het Westerse bancaire systeem met haar…


A hypothetical scenario for the future of Bitcoin?

The current debt paradigm and monetary policies for managing our fiat currencies, with low-interest rate environments and debt monetization by central banks, are unsustainable.

Lynx Art Collection

The negative effects on people’s purchase power further erode the trust in fiat money. All fiat money based…

LiɃerBits

Crypto Finance Publishers

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store